Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 1. Podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi společností Delfin travel s.r.o. se sídlem Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1, IČ 276 43 298, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vl. 121060, provozovatelem e-shopu Exelente.cz (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Zadávání objednávek

 1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě řádně vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek dodavatele na adrese www.exelente.cz.
 2. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

3. Cenové podmínky

 1. Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem. Prodávající je plátcem DPH.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Měnit ceny u již potvrzených objednávek není možné.
 3. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platná je vždy cena, která byla u zboží uvedena v okamžiku  objednání.
 4. Uvedené ceny nezahrnují náklady na doručení.

4. Platební podmínky

Platba zboží probíhá následujícími způsoby:

 1. Platba na dobírku při převzetí zboží řidiči České pošty (v hotovosti)
 2. Platba předem bankovním převodem na účet 2114519790/2700
 3. Platba na pobočce při osobním vyzvednutí (kartou nebo v hotovosti)

5. Dodací lhůta

 1. Delfín travel s. r. o. dbá na co nejrychlejší expedici zboží. Obvyklá lhůta dodání je 2 – 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet.
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty.
 3. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit.

6. Doprava

 1. Cena dopravy a dalších poplatků bude automaticky generována v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.
 2. Dodání po celé ČR. Vybrat lze ze dvou dopravců. Služby zajišťuje Česká pošta s cenou za dopravu ve výši 140 Kč včetně DPH a DPD s cenou za dopravu 125 Kč včetně DPH. V případě, že váha balíku překročí 10 kg je dopravné u obou dopravců kalkulováno podle váhy.
 3. Cena za dobírku je 35 Kč (tj. služba balík do ruky, doplněná o službu křehké).

7. Možnost odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím eshopu

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní  smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
  Kupující je povinen bezodkladně informovat o této  skutečnosti prodávajícího písemně e-mailem na adresu: obchod@exelente.cz.
 2. Následně doručí zboží (obyčejným, nikoliv dobírkovým balíkem) na  vlastní náklady prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího, a  to ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.
 3. V případě, že tato lhůta nebude  dodržena, nelze již od smlouvy odstoupit.
 4. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, včetně přiložené faktury. Odstoupení není možné u zboží, které bylo vyňato z obalu, v němž bylo uzavřeno a není možné jej do obalu vrátit.
 5. Cena za  vrácené zboží bude poukázána kupujícímu po odečtení nákladů na poštovné a balné.
 6. Vzor odstoupení od kupní smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek a je ke stáhnutí zde.

8. Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.
 4. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.
 5. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých uvedených osobních údajů jako je jméno, příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, adresa elektronické pošty a číslo účtu.
 2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů).
 3. Poskytnuté osobní údaje prodávající použije za účelem uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiných aktivit souvisejících s provozováním eshopu a nebudou poskytnuty třetí osobě či zveřejněny.
 4. Při zpracovávání osobních údajů kupujícího se společnost Delfín travel s.r.o. zavazuje zpracovávat údaje pouze v nezbytném rozsahu a je povinna dbát, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
 5. Kupující má právo souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů dle tohoto článku kdykoli odvolat prostřednictvím emailu. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zpracováním, správou a uchováním poskytnutých osobních údajů pro účely zpracování (tvorba databáze kupujících), účely marketingové, účely zasílání obchodních sdělení nebo nabízení obchodu a služeb na svojí elektronickou adresu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Delfin travel s.r.o. se sídlem Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1, IČ 276 43 298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vl. 121060.
 2. Prodávající používá soubory tzv. cookies, které napomáhají ke správnému fungování eshopu. Využíváním našich služeb souhlasí kupující s ukládáním těchto cookies na jeho počítač.

11. Ostatní ustanovení

 1. Kupující se zavazuje, že v momentě nákupu alkoholických nápojů dovršil 18 let.
  Prodávající upozorňuje, že při prodeji výrobků, které mohu být prodávány pouze osobám ve věku 18 let a starším 18ti let, může být kupující vyzván k prokázání plnoletosti, tedy dosažení věku 18 let. Pokud nebude možné věk kupujícího spolehlivě ověřit, nedojde k předání zásilky.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@exelente.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na adrese Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, nebo webová stránka: adr.coi.cz.
 4. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Doručování: Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12. Fakturační adresa

Delfín travel s.r.o.
Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1

IČ: 27643298
DIČ: CZ27643298
Zápis u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 121060

13. Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel. číslo*:
*Není povinný údaj

Adresát:
Prodávající: Exelente.cz, Delfín travel s.r.o.
Se sídlem: Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1
IČ: 27643298
Email: obchod@exelente.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……………………… jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě Exelente.cz objednal/a zboží …………………………………………………………………, číslo objednávky …………………. v hodnotě ………………………. Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ……………………………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………………………… Kč a ……………………. Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……………………….… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………….…………….. dne …………………………………..

 

…………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

14. Registrace u Puncovního úřadu

Zůstaňte s námi v kontaktu!

Zadejte svůj e-mail a získejte jako první aktuální informace, zajímavé tipy a inspiraci.